Dining

Yamazaki Yamazaki
L2 244a
TamJai Yunnan Mixian TamJai Yunnan Mixian
L1 106c
金記冰室 金記冰室
L2 235-240
Yakiniku Like Yakiniku Like
L2 232-234
Maxim’s Cakes Maxim’s Cakes
L1 106b
Café de Coral Café de Coral
L1 106d
Taipan Bread & Cakes Taipan Bread & Cakes
L1 101